Statut Fundacji

 RODZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE

§1
Fundacja „CENTRUM PRASOWE DLA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ”, zwana dalej FUNDACJĄ, ustanowiona została przez STOWARZYSZENIE DZIENNNIKARZY POLSKICH, zwane dalej FUNDATOREM, aktem notarialnym z dnia 14 września 1990 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie za numerem repertorium A III-20263/90 na czas nieograniczony, działa na podstawie obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej

§3
1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:
„Fundacja – Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej” 2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swoich celów kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja może, w zakresie swojej działalności, zawierać umowy, porozumienia, kontrakty, brać udział w spółkach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

RODZIAŁ II – CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6
Celem Fundacji jest wspieranie działań zmierzających do przekształcenia systemów informacyjnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej zgodnie z zasadami właściwymi społeczeństwom wolnym i demokratycznym oraz tworzenie niezależnych i pluralistycznych środków masowej komunikacji oraz gromadzenie środków na ten cel.

§7
Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim przez:
1. kształcenie dziennikarzy dla niezależnej prasy i środków masowej komunikacji
2. tworzenie banku danych informacyjnych
3. organizowanie stałych kursów językowych
4. szkolenie w dziedzinie nowoczesnych technik edytorskich
5. organizowanie kursów marketingu i zarządzania
6. prowadzenie biblioteki i videoteki
7. udzielanie pomocy finansowej i materialnej niezależnym organizacjom dziennikarskim
8. przyznawanie nagród, dyplomów, stypendiów oraz organizowanie dziennikarskich staży w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II A – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 7a
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą przynoszącą dochody w zakresie produkcji, usług i handlu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności działalność gospodarczą w dziedzinach i kierunkach mających bezpośredni wpływ na powiększenie wartości majątkowych służących realizacji celów określonych w § 6.

§ 7b
Tryb oraz zakres działalności gospodarczej i zasady gospodarki finansowej określa Załącznik do statutu.

ROZDZIAŁ III – MAJĄTEK FUNDACJI I DOCHODY

§8
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 10.000.000.- zł /słownie: dziesięć milionów złotych/ wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz dochody uzyskane przez Fundację w toku jej działalności.

§9
Dochodami Fundacji są:
1. subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju i zagranicy
2. dochody ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych po uzyskaniu stosownych zezwoleń
3. odsetki bankowe
4. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych
5. dochody z działalności gospodarczej 6. inne wpływy

§ 9a
1. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji
2. Dochody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

ROZDZIAŁ IV – ORGANY FUNDACJI

§ 10
Organami Fundacji są;
1. Rada Fundacji
2. Międzynarodowa Rada Programowa 3. Zarząd Fundacji

§ 11
1. Skład Rady Fundacji jest wieloosobowy. Jej członkami są przede wszystkim przedstawiciele sponsorów, organizacji twórczych, zawodowych i społecznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator. Wybór dalszego składu Rady należy do jej wyłącznej kompetencji, a podejmując decyzje w tej sprawie ma się kierować statutowymi celami Fundacji oraz zasadami określonymi w p. 1.
Odwoływanie członków Rady i powoływanie nowych odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków Rady, powiadomionych o zebraniu w tej sprawie w 14 dni przed jego terminem. 3. Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 12
Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1. określenie kierunków działalności Fundacji
2. opiniowanie programów działania Fundacji
3. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz Międzynarodowej Rady Programowej
4. przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu
5. dokonywanie oceny pracy Zarządu
6. wyrażanie opinii w sprawie zmiany celu Fundacji lub jej statutu
7. uchwalanie zasad i wysokości ewentualnych wynagrodzeń Zarządu

§ 13
Rada Fundacji podejmuje uchwały, z wyjątkami zastrzeżonymi w statucie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 14
1. Międzynarodowa Rada Programowa jest organem opiniodawczym, doradczym i inspirującym nowe kierunki i formy działania Fundacji w kraju i za granicą.
2. Skład Rady jest wieloosobowy. Jej członków wybiera Rada Fundacji spośród przedstawicieli organizacji twórczych, zawodowych i społecznych, krajowych i zagranicznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji,
zwykłą większością głosów obecnych członków, których należy powiadomić o posiedzeniu w tej sprawie co najmniej na 14 dni wcześniej.

§ 15
Zarząd Fundacji składa się co najmniej z trzech osób. Rada Fundacji powołuje członków Zarządu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Zarząd wybiera ze swego grona
Prezesa po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Zarząd Fundacji może również dodatkowo powołać Honorowego Prezesa Zarządu Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

§ 16
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz:
2. Do kompetencji Zarządu należy również:
– uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
– tworzenie i likwidowanie placówek Fundacji w kraju i za granicą w tym Zakładów Fundacji,
– określenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzeń oraz wielkości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, w tym Dyrektorów Zakładów, z wyłączeniem pozostałych pracowników Zakładów,
– sporządzenie bilansu i sprawozdania z działalności Fundacji i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Fundacji w terminie do 31 marca za rok poprzedni.

§ 17
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwaj jego członkowie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

ROZDZIAŁ V – ŁĄCZENIE, ZMIANA CELU LUB STATUTU FUNDACJI

§ 18
Fundacja może łączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu fundacji.
W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.

§ 19
Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Radę Fundacji a uchwała w tej sprawie podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.

ROZDZIAŁ V – LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych na realizacje jej celów lub w wypadku uznania, że cele Fundacji zostały zrealizowane.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
3. Likwidacje przeprowadza powołany przez Zarząd likwidator.
4. Środki majątkowe Fundacji pozostałe po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekazuje na cele zbieżne z celami Fundacji wskazane przez Zarząd.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21
Fundacja może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów Fundacji.
Załącznik do statutu Fundacji „Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej”

I. Tryb prowadzenia działalności gospodarczej.
1. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Zarząd Fundacji lub przez powołane przez ten Zarząd Zakłady /wewnętrzne komórki organizacyjne.
2. Strukturę organizacyjną Zakładu, warunki pracy i płacy jego pracowników
ustala Dyrektor Zakładu powoływany i odwoływany przez Zarząd.
3. Czynności prawne w imieniu Zakładu podejmuje Dyrektor lub dwaj upoważnieni przez niego pracownicy.

II. Zakres działalności gospodarczej. Produkcja i usługi w zakresie:
– Wydawanie książek [ PKD 58.11.Z ],
– Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z ],
– Wydawanie gazet [ PKD 58.13.Z ],
– Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [ PKD 58.14.Z ],
– Pozostała działalność wydawnicza [ PKD 58.19.Z ],
– Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [ PKD 59.11.Z ],
– Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [ PKD 59.13.Z],
– Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.2o.Z],
– Działalność portali internetowych [ PKD 63.12.Z ],
– Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [ PKD 68.20.Z ],
– Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [ PKD 70.21.Z ],
– Badanie rynku i opinii publicznej [ PKD 73.20.Z ],
– Działalność fotograficzna [ PKD 74.20.Z ],
– Szkoły specjalne przysposabiające do pracy [ PKD 85.32.C ],
– Szkoły wyższe [ 85.42 B],
– Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [ 88.10 Z],
– Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [ 88.99 Z].

III. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje księgową oraz rozliczenia podatkowe zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
2. Składniki majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej Fundacji podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
3. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji w wysokości co najmniej 25 % dochodu, podatek dochodowy, rozwój działalności gospodarczej oraz inne cele w wysokości lub proporcjach określonych przez Zarząd Fundacji.
4. Gromadzenie i dysponowanie przez Fundację środkami dewizowymi z tytułu własnej działalności gospodarczej następuje zgodnie z przepisami dewizowymi.”