Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej została powołana w 1990 roku przy współpracy World Press Freedom Committee.
Zgodnie z przyjętym w 1990 r Statutem: podstawowym celem FCP było inicjowanie i wspieranie działań, zmierzających do przekształcenia systemów informacyjnych naszego regionu Europy zgodnie z zasadami, właściwymi społeczeństwom wolnym i demokratycznym, a także wspieranie niezależnych i pluralistycznych środków masowej komunikacji.
Obecnie główny nacisk kładziony jest na rozwijanie dialogu i  wspólnej debaty ze środowiskami inetelektualnymi oraz dziennikarskimi naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Wschodniej.
W ramach Fundacji działa również utworzone przez nią Centrum Edukacji Społecznej – “Doświadczenie i Przyszłość”, (jako swego rodzaju uniwersytet otwarty, powszechny) i nawiązujące ideowo do tradycji Konwersatorium DiP, z przełomu lat 70/80.
Odwołując się do tych korzeni, Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, której celem jest promowanie oraz wspieranie, opartych na wiedzy, aktywnych postaw społecznych i obywatelskich, zgodnie z podstawowymi wartościami demokratycznymi, zasadami poszanowania praw człowieka, wolności oraz tolerancji, właściwymi zjednoczonej Europie.
Fundacja działa też na rzecz integracji środowiska dziennikarskiego i mediów, promując model dziennikarstwa “przyzwoitego” i odpowiedzialnego, przestrzegającego wysokie standardy zawodowe i etyczne.
Fundacja blisko współpracuje z internetową gazetą “Studio Opinii”, Fundacją “Polska w Europie”, a także z innymi organizacjami, wyznającymi podobny system wartości.
Od 2015 r Honorowym Prezesem FCP jest Stefan Bratkowski –współzałożyciel, a także wieloletni przewodniczący Rady Fundacji i prezes jej Zarządu.
Fundacja jest członkiem stowarzyszonym World Press Freedom Committee.