Przedmiot działalności statutowej
Działalność nieodpłatna

Celem Fundacji jest wspieranie działań zmierzających do przekształcenia systemów informacyjnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej zgodnie z zasadami właściwymi społeczeństwom wolnym i demokratycznym oraz tworzenie niezależnych i pluralistycznych środków masowej komunikacji i gromadzenie środków na ten cel, a także budowanie partnerskiego dialogu między elitami intelektualnymi krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Fundacja prowadzi również działalność edukacyjną, której celem jest promowanie oraz wspieranie, opartych na wiedzy, aktywnych postaw społecznych i obywatelskich, zgodnie z podstawowymi wartościami demokratycznymi, zasadami poszanowania praw człowieka, wolności oraz tolerancji, właściwymi zjednoczonej Europie.
Fundacja działa też na rzecz integracji środowiska dziennikarskiego i mediów, promując model dziennikarstwa “przyzwoitego” i odpowiedzialnego, przestrzegającego wysokie standardy zawodowe
Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim przez:

  1. kształcenie dziennikarzy dla niezależnej prasy i środków masowej komunikacji
  2. tworzenie banku danych informacyjnych
  3. organizowanie stałych kursów językowych
  4. szkolenie w dziedzinie nowoczesnych technik edytorskich
  5. organizowanie kursów marketingu i zarządzania
  6. prowadzenie biblioteki i videoteki
  7. udzielanie pomocy finansowej i materialnej niezależnym organizacjom dziennikarskim
  8. przyznawanie nagród, dyplomów, stypendiów oraz organizowanie dziennikarskich staży w kraju i za granicą. 9. rozwijanie dialogu i wspólnej debaty ze środowiskami intelektualnymi oraz dziennikarskimi naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Wschodniej

Działalności odpłatnej FCP nie prowadzi.